ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์  แบ่งปันไปยัง facebook

 

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์

          จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขาและทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัย ที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยด้วยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA และ JCI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก

ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ

  • ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและ ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
  • รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน
  • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม
  • บริการฉีดวัคซีน
  • ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

ความพร้อมในการบริการ

          มีศักยภาพรองรับการตรวจสุขภาพพนักงานในบริษัท ตามความต้องการขององค์กรด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญประมาณ 50 คน มีรถเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital) ที่ทันสมัย รถตรวจการได้ยิน พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่มีระบบการตรวจวิเคราะห์เพื่อประมวลและแสดงผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ       

การบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ ดังนี้

1.การตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     1.เอกซเรย์ทรวงอก

     2.ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE)

     3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     4.ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

 

  

 2.การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวอนามัย

    1.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM) พร้อมเครื่องตรวจระดับเสียง SOUND LEVEL METER

    2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIRO METER)

    3.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อหลัง

    4.ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision Occupational Health )

serv78_5 serv78_6

3.การตรวจเลือด ( Blood Chemistry )

  1.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

  2.ตรวจระดับไขมันในเลือด

   - Cholesterol

   - Triglyceride

   - HDL-Cholesterol

   - LDL-Cholesterol

 3.ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์ (URIC ACID)

 4.ตรวจการทำงานของไต (BUN, CREATININE)

 5.ตรวจการทำงานของตับ (BILIRUBIN, SGOT, SGPT, ALKALINE PHOSPHATASE)

serv78_7 serv78_8

4.การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา (SEROLOGY)

   1.ตรวจหาเชื้อโรคกามโรค (VDRL)

   2.ตรวจหาเชื้อเอดส์ (ANTI-HIV)

   3.ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ, บี เช่น HBsAg, HBsAb, Anti-HBC

   4.ตรวจหาสารแอมเฟตามีน (AMPHETAMINE)

   5.ตรวจระดับสารต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย เช่น โครเมียม, แคดเมียม, อลูมิเนียม, Benzine, Toluene, แอมโมเนีย, ไซยาไนท์, สังกะสี, นิกเกิ้ล, สไตลีน, ยาฆ่าหญ้า, ไซลีน, Methlyl Ethyl Ketone และสารอันตรายอื่นๆ

          นอกจากนี้ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ยังให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถทำงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มีดังนี้

   1.อุบัติภัย / การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

   2.โรคปอดจากการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคซิลิโคลิส, โรคบิสสิโนสิส และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ

   3.โรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคพิษสารหนู ปรอท แมงกานีส

   4.โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

   5.โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ

   6.ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง

   7.ภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาท

   8.โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ

   9.โรคหัวใจและหลอดเลือด

  10.ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

  • เพื่อให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  • เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ทีมแพทย์ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นพ.พลสันต์ พลัสสินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355