นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์ » นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
Sub-Specialty

Professional Experience

2017 ; กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
           นายแพทย์, อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา


Responsibilities:

   ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
   ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
   ดูแล นศพ. มศว. และ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.จุฬาภรณ์

 

2010 ;  นายแพทย์

Responsibilities:

ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

 
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.พุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก
2008-2009 ; แพทย์พี่เลี้ยง


Responsibilities:

ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม และสอน นสพ. ม.นเรศวร และ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

 

Education

1991 - 1999 ; Junior High School 
โรงเรียนอัสสัมชัญ

2000 - 2002 ; Senior High School 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2003 - 2008 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ; แพทยศาสตร์บัญฑิต

2013 - 2017
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ; วุฒิบัตร อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

Training Experiences

  • 24th - 26th January 2018 อบรม SPA and Self Assessment Report (HA501) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  • 26th - 28th February 2018 อบรมแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • March 2018 อบรม การเสริมสร้างศักยภาพนัก HR สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2018 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รพ.สมุทรปราการ
  • 2018 คณะทำงานทีม service mind รพ.สมุทรปราการ
  • 2018 คณะทำงาน TQM
  • 2018 กรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง จังหวัดสมุทรปราการ
  • 2018 กรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) จังหวัดสมุทรปราการ

 

Research

  • Oral presentation ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 33 ในวันที่  2 พฤษภาคม 2560
  • Predisposing factors associated with chemotherapy toxicity in elderly patients:A prospective study. Oncology.2017 Dec 7. Doi:10.1159/00485078.

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันอังคาร16:00 - 20:00 น.Onco med/ศูนย์มะเร็ง
วันพุธ16:00 - 19:00 น.Onco med
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900