แพคเกจศัลยกรรมเหมาจ่าย - Chularat Rayong Hosptial

 Home
» Chularat Rayong Hosptial » Promotion and Package » แพคเกจศัลยกรรมเหมาจ่าย แบ่งปันไปยัง facebook

การรักษาโดยการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าแพทย์ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยใน
2. ค่าห้องพัก - ห้องพักพิเศษเดี่ยว / ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหารปกติ
3. ค่าห้องผ่าตัด รวมห้องพักฟื้น
4. ค่ายา / ยาขณะรักษา/ ค่ายากลับบ้าน / ยาชา/ ยาสลบในห้องผ่าตัด ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนั้น
5. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
6. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**อัตรานี้ไม่รวมถึง
1. กรณีมีโรคแทรกซ้อนและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคแทรกซ้อน
2. การพักฟื้นที่เกินกว่ากำหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ
4. ค่ายาที่เกิดจากแพทย์ปรึกษาเฉพาะทางและหัตถการอื่นๆ
5. ค่ารักษาอื่นๆสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน
6. ค่าแพทย์ และค่าหัตถการหลังจากกลับบ้านแล้ว และค่ารักษาที่เกิดจากการนัดเพื่อติดตามอาการ

หมายเหตุ :

1. อัตราเหมาจ่ายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
2. กรุณาตรวจสอบอัตราค่าบริการกับทางโรงพยาบาลก่อนการเข้าทำการรักษาทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 038-860-890 ถึง 3  ต่อ 104  หรือ 090-131-4614 e-mail: rphospital@gmail.com

inquiries and service at : Chularat Rayong Hosptial


Phone Number : 038-860890, 038-861408