ค้นหาแพทย์ -

หน้าแรก »  » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติ-นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์

เวชปฎิบัติทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร

รังสีวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.ณัชชา อริยประกาย

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (จุลศัลยกรรม)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
จำนวนทั้งหมด 96 รายการ