ค้นหาแพทย์ -

หน้าแรก »  » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติ-นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

Therapeutic Radiology

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.ชุติกา ศรีสุทธิยากร

อายุรกรรม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.นันธิดา ประเสริฐวรนันท์

อายุรกรรม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.พุธชาต ล้ำเลิศกิตติกุล

สูติ-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

รังสีวิทยา

รังสีร่วมรักษาของลำตัว

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
จำนวนทั้งหมด 74 รายการ